Студентська профспілка

/Files/images/borisenko_/профспілка.jpg

Студенту будь-якого навчального закладу, який у процесі навчання здобуває знання, набуває певного життєвого досвіду, потрібен захист, оскі-льки самостійно відстояти свої права дуже важко. Гарантією захисту прав та інтересів громадян є спеціально створені для цього профспілкові організації.

Саме Профспілка може впевнено запропонувати студентові коледжу свою підтримку та захист. Для цього у неї є права, досвід і могутня сила со-лідарності, і найголовніше те, що їй законодавством України надані широкі повноваження, зокрема щодо контролю за додержанням адміністрацією умов навчання, проживання та побуту студентів.

Первинна профспілкова організація студентів– це добровільна не-прибуткова громадська організація студентів, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації. Членом профспілки може стати будь-який студент коледжу денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспіл-кові внески.

Члени профспілки мають право:

– на представництво та захист профспілкою їх прав та інтересів;

– на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;

– обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;

– на одержання матеріальної допомоги на підставі рішення первинної проф-спілкової організації тощо.

Члени профспілки зобов’язані:

– визнавати та дотримуватися Положення про Профспілку студентів;

– регулярно сплачувати членські внески;

– особисто брати участь у діяльності профспілкових організацій;

– виконувати рішення профспілкових органів;

У своїй діяльності профспілкова організація студентів керується нор-мативними документами, а саме Конституцією України, Законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Статутом профспіл-ки працівників освіти і науки, Положенням про первинну профспілкову ор-ганізацію працівників та студентів ДІФК, згідно яких складена і затверджена Угода між профспілковим комітетом студентів і адміністрацією коледжу.

До повноважень студентського профспілкового комітету належать:

• Представлення і захист прав та інтересів членів профспілки, співпраця із адміністрацією коледжу; залучення членів профспілки до активної участі в організації добробуту студентського життя.

• Здійснення громадського контролю за створенням безпечних і належ-них умов навчання та належних санітарно-побутових умов.

• Підготовка та проведення культурно-масових заходів.

• Здійснення контролю за умовами проживання членів профспілки в гур-тожитку, організацією харчування студентів.

• Розгляд питань про нагородження та преміювання членів профспілко-вого активу, надання матеріальної допомоги членам профспілки.

Повноваження голови студентської профспілки:

• Голова студентської профспілкової організації представляє її інтереси, як в профкомі, так і в стосунках з адміністрацією коледжу.

• Організовує роботу профспілкового комітету та проводить його засі-дання, формує порядок денний та вносить його на затвердження проф-спілкового комітету.

• Вносить пропозиції щодо розподілу обов'язків між членами профкомі-тету.

• Забезпечує підготовку питань на збори комітету, колегіальність при їх обговоренні та прийнятті рішень.

• Підписує протоколи засідань, його рішення, а також інші документи.

• Контролює виконання власних рішень та профкому.

• Звертається з заявами, клопотаннями та пропозиціями до адміністрації коледжу з питань що стосуються інтересів членів профспілки.

• Забезпечує ведення обліку членських внесків.

• Організовує належне діловодство студентського профкому

У Дніпрорудненському індустріальному фаховому коледжі з метою предста-вництва та захисту прав та інтересів студентів створена і діє первинна профс-пілкова організація студентів ( профком студентів ) коледжу.

Структура студентської профспілки

Дніпрорудненського індустріального фахового коледжу

Голова студентської профспілки:

Семенько Олександр

Заступник: Лісняк Євгеній

Сектор з організації і проведення дозвілля студентів

Голова:

Замрій Дар’я

Склад:

Гузенко Тетяна, Щербань Анастасія, Луговська Євгенія, Денисюк Вікторія, Гуцол Максим, Хромей Ілля, Бідашко Микита, Фоміченко Валентин, Семе-нько Олександр, Зайома Микита, Голіков Михайло, Борисенко Олексій, Ка-рнаш Богдан, Жиляк Юрій, Герасимчук Кирило

Інформаційний сектор

Голова:

Гостищев Віктор, Гуцол Максим

Сектор соціального і правового захисту студентів

Голова:

Семенько Олександр

Склад:

Семенько Олександр, Денисюк Вікторія

Сектор з організації культурно-естетичного дозвілля

Голова:

Дєвочкіна Катерина

Склад:

Дєвочкіна Катерина, Гузенко Тетяна

Сектор спорту і фізичної підготовки

Медведев Максим, Зайома Микита

Сектор волонтерства

Абакумова Поліна, Борисенко Олексій

Основне завдання профспілкового комітету – бути опорою для студентів та захищати права усіх студентів разом і кожного зокрема, тому робота профкому спрямована на захист соціально – побутових інтересів членів профспілки; створення належних умов навчання і проживання, вчасній ви-платі стипендій. Особлива увага приділяється роботі зі студентами пільгових категорій: сиротами, інвалідами, студентами з малозабезпечених сімей, сту-дентами, батьки яких брали участь в АТО.

В гуртожитку дирекцією створені належні умови для проживання студентів.

/Files/images/borisenko_/prof/проф-1.jpg/Files/images/borisenko_/prof/проф-2.jpg/Files/images/borisenko_/prof/проф-3.jpg/Files/images/borisenko_/prof/проф-4.jpg

Особлива увага приділяється організації оздоровлення і відпочинку студентів.

/Files/images/borisenko_/prof/спорт-1.jpg/Files/images/borisenko_/prof/спорт-6.jpg/Files/images/borisenko_/prof/спорт-5.jpg/Files/images/borisenko_/prof/спорт-4.jpg/Files/images/borisenko_/prof/спорт-3.jpg/Files/images/borisenko_/prof/спорт-2.jpg

Студентський профком організовує і проводить виїзні, тематичні і оздоровчі екскурсії, культпоходи до театрів, інтелектуальні і розважальні змагання.

/Files/images/borisenko_/prof/соревнования-4.jpg/Files/images/borisenko_/prof/соревнования-7.jpg/Files/images/borisenko_/prof/соревнования-6.jpg/Files/images/borisenko_/prof/соревнования-5.jpg

Сприяє проведенню дозвілля студентів: вечорів відпочинку, різноманітних заходів по відзначенню державних, обрядових свят.

/Files/images/borisenko_/prof/праздники-1.jpg/Files/images/borisenko_/prof/праздники-3.jpg/Files/images/borisenko_/prof/праздники-4.jpg/Files/images/borisenko_/prof/праздники-6.jpg/Files/images/borisenko_/prof/праздники-7.jpg/Files/images/borisenko_/prof/праздники-5.jpg

Спільно зі студентською радою проводить благодійні акції. Відбуваються змагання з різних видів спорту, а переможці відповідно нагороджуються призами та грамотами.

Кiлькiсть переглядiв: 731

Коментарi